Menü

Alapszabályzat

S T A T U T   A L    A S O C I A Ţ I E I

1.Denumirea şi sediul asociaţiei
1.1.Asociaţia înfiinţată de către asociaţii membrii fondatori va purta denumirea „VEDEM „ EGYESULET şi are sediul într-un spaţiu de 30 mp. din imobilul situat administrativ în Tg.Mureş, str. Păltiniş nr. 20. sediu existent în baza unui contract de comodat încheiat în acest sens
1.2.Asociaţia îşi va putea deschide sedii secundare şi/sau filiale sau sucursale în ţară sau străinătate, în baza hotărârii Adunării generale dată în acest sens şi cu respectarea cerinţelor de înregistrare stabilite de lege.
1.3.Disponibilitatea denumirii asociaţiei este dovedită prin actul anexat emis în acest sens de Ministerul Justiţiei.

2.Scopul, obiectivele şi durata asociaţiei
2.1.Scopul primordial al înfiinţării asociaţiei este unul umanitar, constând in crearea unui cadru în vederea promovării conceptului de familie, promovării şi reprezentării intereselor mamelor, copiilor şi a femeilor gravide din judetul Mures, sprijinirea morală şi materială a acestora şi a familiilor, acordarea asistenţei sociale şi educaţionale, sprijinirea morală în vederea susţinerii sănătaţii fizice si emoţionale.
2.2.Asociaţia se înfiinţează pe durată nelimitată

3.Modalităţi/activităţi specifice de realizare a obiectivelor
Modalitatăţile realizării scopului precum şi a atingerii obiectivelor propuse se vor materializa atât prin propria activitate a asociaţilor şi a colaboratorilor, cât şi prin susţinerea financiară, logistică şi organizaţională a unor terţe persoane fizice şi/sau juridice fără scop lucrativ cu obiect de activitate identic sau asemănător.
a.promovarea conceptului de familie, a intereselor familiilor
b.promovarea rolului familiei şi importanţei acesteia în societate
c.organizarea şi facilitarea organizării unor programe şi evenimente care să promoveze protejarea intereselor copiilor
d.organizarea şi facilitarea diferitelor programe, tabere şi alte activităţi educaţionale şi recreative pentru copii
e.înfiinţarea unui centru în vederea asigurării diferitelor activităţi pentru copii
f.Organizarea diferitelor spectacole şi evenimente culturale pentru copii
g.acordarea de sprijin moral şi financiar mămicilor care îşi cresc singur copii
h.acordarea de sprijin material copiilor care provin din familii aflându-se în stare de nevoie, prin colectarea de fonduri, mâncare şi alte bunuri
i.susţinerea şi organizarea unor programe care au drept scop promovarea subiectelor legate de importanţa natalităţii
j.acordarea de consiliere pentru femei gravide
k.organizarea unor programe prin care se promovează şi se prezintă activitatea de doulă
l.organizarea şi facilitarea organizării unor cursuri educaţionale privind pregătirea gravidelor pentru naştere
m.acordarea de consiliere şi informarea femeilor cu privire la îngrijirea şi nutrirea copiilor, cu privire la dezvoltarea fizică şi psihică corespunzătoare a acestora
n.acordarea de sfaturi şi consiliere în ceea ce priveşte alăptarea, informarea despre importanţa alăptării
o.consiliere psihologica pentru mămici înainte şi dupa naştere
p.Organizarea de evenimente, conferinţe, întâlniri formale şi informale unde se vor dezvolta si discuta subiecte legate de creşterea copilului
q.informare şi consiliere privind purtarea bebeluşului, folosirea corectă a diferitelor tipuri de mijloace port-bebe
r.consiliere juridică
s.dezvoltarea unei biblioteci
t.înfiinţarea unui birou care să asigure recrutarea şi mijlocirea de bone şi doule
u.facilitarea organizării unor evenimente cum ar fi Săptămâna Mondială a Naşterii, Ziua Mondială a Alăptării, Ziua Mondială a Purtării Bebeluşului
v.Sprijinirea materială a participării membrilor asociaţiei dar şi altor mămici care se vor coopta, la diferite activităţi şi evenimente din ţară şi străinătate
w.Colaborarea sau dezvoltarea unui cadru de parteneriat cu organisme guvernamentale sau neguvernamentale din ţară şi străinătate cu activitate asemnănătoare sau vocaţie convergentă
x.Orice alte activităţi accesorii care sunt în strânsă legătură cu scopul declarat al asociaţiei.

4.Organizarea şi conducerea asociaţiei
4.1.Organele asociaţiei sunt:
Adunarea Generală a asociaţilor;
Consiliul Director;
Cenzorul.
4.2.Adunarea generală.
4.2.1.Adunarea generală a asociaţilor este organul de conducere al asociaţiei şi este alcătuit din totalitatea asociaţilor.
4.2.2.Adunarea generală a asociaţilor se convoacă cel puţin o dată pe an,şi/sau ori de cîte ori este necesar.
4.2.3.Convocarea Adunării generale se face de către preşedintele Consiliului Director sau în lipsa acestuia de către vicepreşedintele Consiliului Director, cu cel puţin 5 zile înainte de data adunării, cu arătarea ordinii de zi.
4.2.4.Adunarea generală ,la prima convocare, se constituie în mod valabil în prezenţa a 2/3 din numărul membrilor, hotărârile luându-se cu votul majorităţii simple a celor prezenţi. La a doua convocare, Adunarea generală se consideră ca fiind legal constituită în prezenţa a jumătate din numărul total al membrilor, hotărârile putându-se lua cu votul majorităţii celor prezenţi.
4.2.5.Adunarea generală a asociaţilor are următoarele competenţe:
a.stabileşte strategia şi obiectivele generale ale asociaţiei pe termen mediu şi lung.
b.stabileşte priorităţile şi condiţiile generale ale finanţărilor.
c.aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli şi bilanţul contabil.
d.alege şi revocă membrii Consiliului Director.
e.alege şi revocă cenzorul.
f.aprobă înfiinţarea de filiale sau orice altă structură organizatorică.
g.aprobă modificarea actului constitutiv şi a statutului, cu excepţia mutării sediului care este dată în competenţa Consiliului Director.
h.hotărăşte dizolvarea şi lichidarea asociaţiei, bunurile rămase după lichidare vor fi destinate unor organizaţii neguvernamentale cu scop similar.
i.aprobă cooptarea de noi membri în asociaţie.
j.hotărăşte asupra pierderii calităţii de membru al asociaţiei.
k.hotărăşte asupra cuantumului cotizaţiilor.
l.controlează activitatea Consiliului Director şi a cenzorului şi aprobă raportul de activitate anual al acestora.
m.hotărăşte asupra modului de organizare şi funcţionare a asociaţiei-
n.hotărăşte constituirea de către asociaţie a unor entităţi lucrative şi/sau de participare a asociaţiei la asemenea societăţi comerciale.
4.2.6.Hotărârile Adunării generale, luate în limitele legii şi ale prezentului statut, sunt obligatorii chiar şi pentru asociaţii care nu au luat parte la adunare sau, dacă au luat parte la adunare, au votat împotrivă.
4.3.ConsiliulDirector
4.3.1.Consiliul Director este format din 3 membri şi este numit de către Adunarea generală pentru un mandat de 4 ani, mandatul membrilor putând fi reînnoit.
4.3.2. Consiliul Director se formează din
KOVACS REKA –Preşedinte
LÁSZLÓ ZSUZSÁNNA-ENIKŐ – Vicepreşedinte
VERESS ORSOLYA –Membru ( Secretar si Administrator)
4.3.3.Calitatea de membru al Consiliului Director se poate pierde prin:
a.deces;
b.demisie;
c.revocare din calitatea de membru făcută de către Adunarea generală în următoarele cazuri:
(i)încălcarea conştientă şi deliberată a Statutului;
(ii)dezinteres faţă de activitatea asociaţiei, lipsa repetată şi nejustificată de la şedinţele consiliului;
(iii)conduita morală necorespunzătoare
4.3.4.În cazul prevăzut de articolul precedent, Adunarea generală va numi altă(e) persoană(e) ca făcând parte din Consiliul Director.
4.3.5.Consiliul Director,prin grija Preşedintelui,se întruneşte în şedinţe cel puţin o dată pe lună şi/sau ori de câte ori este necesar.
4.3.6.Consiliul Director asigură conducerea activităţii asociaţiei şi punerea în executare a hotărârilor Adunării generale având următoarele atribuţii:
a.prezintă anual rapoarte de activitate Adunării generale pe care le supune aprobării
b.prezintă Adunării generale spre aprobare proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli şi proiectul asupra programelor asociaţiei;
c.execută bugetul aprobat, ia măsuri pentru întocmirea bilanţului contabil
d.stabileşte regulile şi condiţiile programelor asociaţiei, ia toate măsurile necesare desfăşurării activităţii asociaţiei
e.încheie acte juridice în numele şi pe seama asociaţiei
f.aprobă organigrama şi politica de personal a asociaţiei
g.aprobă mutarea sediului asociaţiei
h.îndeplineşte orice alte atribuţiuni stabilite de către Adunarea generală
4.4.Preşedintele Consiliului director este desemnat de către Consiliul Director pentru un mandat de 4 ani, mandatul său putând fi reînnoit
4.5.Cenzorul asociaţiei este numit de Adunarea generală pentru un mandat de 4 ani, mandatul acestuia putând fi reînnoit. Pentru primul mandat de cenzor al asociaţiei va fi numit Dl Kacso Marton.
4.5.1.Calitatea de cenzor se poate pierde prin demisie, deces sau revocarea dispusă de Adunarea generală pentru nerespectarea atribuţiunilor prevăzute de Statut sau lege.
4.5.2.În cazul prevăzut de articolul precedent, Adunarea generală va numi o altă persoană care va îndeplini funcţia de cenzor.
4.5.3.Cenzorul va verifica activitatea financiară a asociaţiei şi va întocmi un raport anual pe care-l va prezenta spre competentă aprobare, Adunării generale.

5.Membrii asociaţiei.Dobândirea pierderea calităţii de membru. Drepturi şi obligaţii
5.1.Poate fi membru cu drepturi depline a asociaţiei, orice persoană majoră care aderă la prevederile Statutului şi este dedicată obiectivelor şi scopurilor declarate ale asociaţiei.
5.2.Calitatea de membru se dobândeşte, la cererea persoanei, validată prin hotărârea în acest sens adoptată de către adunarea generală.
5.3.Calitatea de membru a asociaţiei dă dreptul de vot în Adunarea generală, să aleagă şi să fie ales în organele de conducere ale asociaţiei.
5.4.Calitatăţii de membru îi incumbă obligaţia de a respecta prevederile statutare şi plata cotizaţiei.
5.5.Calitatea de membru se poate pierde prin deces, retragere voluntară sau excludere.
Excluderea poate fi hotărâtă de către Adunarea generală în cazul în care se constată că persoana respectivă nu a plătit cotizaţia stabilită şi/sau nu a respectat prevederile statutare

6.Patrimoniul asociaţiei.
6.1.Veniturile asociaţiei se compun din:
a.patrimoniul iniţial de 700 lei depus de asociaţi în momentul înfiinţării asociaţiei;
b.cotizaţiile membrilor;
c.dobânzile şi dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile,în condiţiile legii;
d.dividende din profitul societăţilor comerciale pe care asociaţia le-ar înfiinţa sau la care ar fi asociat sau acţionar;
e.venituri realizate din activităţi economice directe;
f.donaţii,sponsorizări sau legate;
g.resurse obţinute de la bugetul de stat şi/sau de la bugetele locale;
h.orice alte venituri obţinute în condiţiile legii.
6.2.Patrimoniul asociaţiei va fi folosit exclusiv pentru realizarea scopului pentru care asociaţia a fost înfiinţată.

7.Alte prevederi
7.1.Asociaţia va ţine contabilitatea conform prevederilor legale în materie.
7.2.Asociaţia va putea angaja personal,în baza hotărârii Consiliului Director, în condiţiile şi cu respectarea dispoziţiilor legale în materie.
7.3.Membrii Consiliului Director vor putea fi remuneraţi pentru activitatea depusă, cu aprobarea adunării generale, dar pe cât posibil asociaţia va lucra pe bază de voluntariat.
7.4.Prevederile actelor constitutive se întregesc de drept cu prevederile legislaţiei în vigoare cu privire la organizarea şi funcţionarea asociaţiilor.
Prezentul Statut a fost tehnoredactat de av.Bartha Barna din cadrul Baroului Mureş, cu sediul profesional în Tg.Mureş str.Bolyai nr.11. în 6 exemplare originale cu conţinut identic.

ASOCIAŢI:

KERESSZEGI PETRAS TUNDE
KOVACS REKA
RETI ZSUZSANNA
SUBA MONIKA KLARA
SZATMARI ENIKO KRISZTINA
TANKO BOGLARKA
TARCZALI MONIKA
THIESZ MARIA
TRELLA-VARHELYI GYOPAR
VERESS ORSOLYA